OGBUS

Year 2015, issue № 3

Exploration. Geology and Geophysics

1-19
(RU)
20-30
(RU)
31-47
(RU)
48-63
(RU)

Drilling. Mining

64-76
(RU)
77-90
(RU)
91-115
(RU)

Field development. Reservoir engineering. Production

116-125
(RU)
126-142
(RU)
143-161
(RU, EN)
162-173
(RU)
174-184
(RU)
185-207
(RU, EN)
208-236
(RU)
237-255
(RU)
256-270
(RU)
271-281
(RU)

Transportation, storage, pipelines

282-313
(RU, EN)
314-329
(RU)
330-345
(RU)
346-359
(RU)

Refinery. Petrochemistry

360-375
(RU)
376-395
(RU)
396-410
(RU)
411-433
(RU, EN)
434-451
(RU)
452-465
(RU)

Machines and Apparatuses of Chemical Plants. Machines and Apparatuses of Oil and Gas Industry

466-480
(RU)
481-494
(RU)
495-523
(RU, EN)

Economics. Finances. Management

524-542
(RU)
543-575
(RU, EN)
576-589
(RU)
590-611
(RU)

Applied Research

612-678
(RU)
679-692
(RU)
693-712
(RU)
713-725
(RU)

Environment, labor safety, fire and industrial safety

726-738
(RU)
739-749
(RU)
750-758
(RU)
759-770
(RU)
771-781
(RU)
782-793
(RU)
794-823
(RU)
824-843
(RU, EN)

Education. Specialists Training

844-863
(RU)