OGBUS

Year 2014, issue № 6

Drilling. Mining

1-18
(RU)
19-30
(RU)
31-57
(RU)
58-80
(RU, EN)
81-102
(RU)
103-119
(RU)
120-153
(RU, EN)

Exploration. Geology and Geophysics

154-174
(RU)
175-209
(RU)
210-225
(RU)
226-241
(RU)
242-259
(RU)
260-276
(RU)

Field development. Reservoir engineering. Production

277-291
(RU)
292-315
(RU)
316-329
(RU)
330-342
(RU)
343-361
(RU)
362-377
(RU)
378-391
(RU)
392-407
(RU)
408-423
(RU)
424-434
(RU)

Transportation, storage, pipelines

435-449
(RU)
450-464
(RU)
465-480
(RU)

Refinery. Petrochemistry

481-505
(RU, EN)

Machines and Apparatuses of Chemical Plants. Machines and Apparatuses of Oil and Gas Industry

506-519
(RU)

Economics. Finances. Management

520-544
(RU)
545-561
(RU)
562-587
(RU)

Environment, labor safety, fire and industrial safety

588-605
(RU, EN)
606-633
(RU)
634-663
(RU, EN)

Applied Research

664-678
(RU)
679-698
(RU)
699-707
(RU)